İnşaatın İK’cıları Ankara’da Buluştu

Ankara’lİ İnşaat Firmalarİ’nİn Yöneticileri. İşte İnsan ve HRM Panelinde istihdam sorunlarİnİ tartİştİ ve ortak hareket etme kararİ aldİ

İnşaat sektörünün yöneticileri, İşte İnsan’İn Ankara’daki panelinde buluştu. Panelde yetişmiş işgücü için birlikte hareket etme kararİ alİndİ.

İşte İnsan ve Human Resources Management ‘İn (HRM) geçtiðimiz hafta Ankara’da düzenlediði “İnşaat Sektöründe Kariyer” konulu panelde, sektörün insan kaynaðİna yönelik ihtiyaçlarİ ve yapİlmasİ gerekenler masaya yatİrİldİ. HRM’in kurucu ortaðİ Aylin Coşkunoðlu Nazlİaka’nİn moderatörlüðünde düzenlenen panele; GAMA Endüstri İK Müdürü Cemal Yİldİrİm, Metiş İnşaat İK ve Kalite Grup Müdürü Birol Saylan ,Renaissence Construction İK Yöneticisi Müge Bİçakçİ ,YDA İnşaat İş Geliştirme Direktörü İlkşen Çetintaş ,Özaltİn İnşaat İK Müdürü Muhittin Karabulut ,Tepe Grubu İK Yöneticisi Cem Aðİn ,Nurol Holding İK Bölüm Başkanİ Cihat Yeşertener ve İnşaat Mühendisleri Odasİ Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Göksoy katİldİ. Açİlİş konuşmasİnİ İşte İnsan Genel Müdür Yardİmcİsİ Başak Tecer ‘in yaptİðİ panelde önde gelen firmalarİn İK Yöneticileri inşaat sektöründe insan kaynaklarİnİn sahip olduðu önemin altİnİ çizdi.

Eğitim yetersiz

İnşaat sektörü Türkiye’deki istihdamİn yaklaşİk yüzde 15’ini oluşturuyor. 1.5 milyon kişinin çalİştİðİ sektör, önümüzdeki dönemde yurtdİşİnda yürütülecek projelerle birlikte daha fazla mühendis ve işçi istihdamİ yaratmaya hazİrlanİyor. Rusya, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kazakistan gibi farklİ coðrafyalarda iş yapan Türk inşaat firmalarİ, gittikleri ülkelerin de işgücünden faydalanİyor. Ancak tüm İK yöneticileri, Türkiye’deki eðitim sisteminin sektöre yeterli ve yetkin eleman yetiştirmede eksik kaldİðİ konusunda hemfikir. Yöneticiler, şirket bünyelerinde kurduklarİ atölyeler ve eðitim birimleriyle bu eksiði kapatmak ve sektöre eleman yetiştirmek için çalİştİklarİnİ belirtti.

Yabancİ dil sorunu

Yurtdİşİnda iş yapan firmalarİn farklİ kültürlerden çalİşanlarİ bir araya getirdiðini ifade eden Gama Endüstri İK Müdürü Cemal Yİldİrİm, bunun birtakİm zorluklar yarattİðİnİ belirtti. Sİkİntİlarİn başİnda ise Türk çalİşanlarİn yabancİ dil yetersizliði geliyor. “Bazen bir şantiyemizde 20’den fazla dil konuşuluyor” diyen Müge Bİçakçİ, hem lisan bilen hem de yetkin elemanlarİn zor bulunduðunu belirtti.

Kimi firmalar bu nedenle iç eðitimlere yabancİ dil programlarİnİ da dahil etmeye baþlamİþ. Bütün bu sorunlara Hindistan ve Çin gibi ülkelerin hükümetler düzeyinde yürüttüðü politikalarİn, yurtdİþİ projelerde yer alan Türk çalİþanlar üzerindeki olumsuz etkilerini de eklemek gerekiyor.

Yurtdİşİ projelerde yer alan Türk mühendis ve işçilerinin beklentilerinin eskiye oranla arttİðİna deðinen İK Yöneticileri, artİk yetişmiş işgücünün ülke ve pozisyon seçtiðini bu nedenlerle yabancİ işgücüne yönelmeye başladİklarİnİ da ekledi.

Üniversitelerde verilen inþaat mühendisliði eðitiminin genel düzeyde kaldİðİnİ söyleyen İnþaat Mühendisleri Odasİ Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Göksoy ise Türk inþaat firmalarİnİn yol, baraj, köprü gibi spesifik alanlarda uzmanlİk sahibi mühendislere ihtiyaç duyduðunu belirtti.

25 Mart 2007 Sabah / İşte İnsan